You are currently viewing ช่วยเหลือเพื่อน้อง
บริจาค-ทุน-บ้านโจด

ช่วยเหลือเพื่อน้อง

ยังมีเด็ก ๆ อีกมากมายในประเทศของเรา ที่ยังต้องการสิ่งของ สาธารณูประโภค ของเพื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ทาง irc.in.th ได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าทางการศึกษาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

และเมื่อในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทาง irc.in.th ได้เข้าร่วมบริจาคทุนเพื่อซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการให้เด็ก ณ โรงเรียน บ้านโจด จังหวัด บุรีรัมย์ โดยมี ท่าน ผ.อ. สายฝน เป็นผู้รับมอบ และนำเงินไปจัดซื้อของเล่น เนื่องจาก ทางโรงเรียนแจ้งว่า ของเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กชั้นอนุบาลนั้น เก่าและมีการชำรุดและไม่ได้มีการจัดซื้อใหม่มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

ทางทีมงานจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในชั้นอนุบาล เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เพราะเด็ก คืออนาคตของชาติ เราจะช่วยกันพัฒนาคุณภาพของเด็กให้เติบโตมาในชีวิตที่ดีต่อไป